Katharine Sarikakis

Univ.-Prof. Dr. Katharine Sarikakis

Währinger Straße 29
1090 Wien
Room: 7.19

T: +43-1-4277-49394
katharine.sarikakis@univie.ac.at